Refugium I Aktuality

Dočkali jsme se. EU definitivně schválila nařízení o obnově přírody

Po několika napínavých měsících dnes Evropskou radou prošlo nařízení o obnově přírody, tedy Nature Restoration Law (NRL). Z 27 členských států pro něj hlasovalo 20 – včetně Česka. Celkem tak zákon podpořilo přes 66 procent unijní populace.
EU tímto krokem definitivně schválila dlouho projednávanou normu, která sice během mnohdy vyostřených vyjednávání ztratila část svých původních ambic, i tak ale přinese zásadní změny.
O co v NRL jde?
Nařízení má zajistit, aby členské země do roku 2030 obnovily ekosystémy na alespoň pětině veškerých suchozemských i vodních ploch. Do roku 2050 by pak mělo dojít k obnově všech ekosystémů, které nejsou v dobrém stavu.
Jak to konkrétně bude vypadat?
Na stanovených lokalitách (jejich vymezení bude na jednotlivých členských zemích) půjde například o přeměnu uměle narovnaných koryt na volně tekoucí, zvlněné řeky, obnovu mokřadních biotopů (od mokřadních luk přes rašeliniště po mokřady), říčních niv a lesních ekosystémů (s důrazem na zvýšení jejich kvality a odolnosti) nebo taky obnovu biologické rozmanitosti v zemědělské krajině.
Stejně tak ale bude důležité pracovat i s městy – nařízení konkrétně mluví o zastavení úbytku městské zeleně nebo podpoře zelené infrastruktury. Dále se NRL věnuje zastavení úbytku hmyzích opylovačů, a to napříč ekosystémy.
Proč je to potřeba?
Zdravé ekosystémy lidem poskytují mnoho klíčových služeb – mimo jiné čistí a zadržují vodu, čistí ovzduší, regulují klima, zadržují a zachycují uhlík, omezují dopady přírodních katastrof (třeba povodní) a celkově se lépe přizpůsobují změnám, kterými krajina prochází.
Co se bude dít dál?
Nařízení o obnově přírody teď bude zveřejněno v úředním věstníku EU, a tím vstoupí v platnost. Zároveň okamžitě nabude účinnosti ve všech členských státech.
Ty musí připravit své národní plány, jak cílů stanovených tímto zákonem chtějí dosáhnout. Poté, co tyto plány projednají s Evropskou komisí, můžou členské státy začít s obnovou – a poctivě ji dokumentovat.
Do roku 2033 totiž Evropská komise plánuje uplatňování nařízení přezkoumat, zejména jeho dopady na odvětví zemědělství, rybolovu a lesnictví.
Bližší informace najdete v dnešní tiskové zprávě Rady nebo v reportu Birdlife International.
P.S.: Fotografie jsou z našich lokalit, kde se ekosystémům daří jedna báseň. 🌱